• Novinky

     • Pozvánka na deň otvorených dverí

      Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín pozýva záujemcov o štúdium na

      Deň otvorených dverí

      Dňa 07. novembra 2022 (pondelok)

      v čase od 8:00 do 14:00 v priestoroch školy na Staničnej 4, 91105 Trenčín

      Študijné odbory:

      študijný odbor 3650 M staviteľstvo

      • zameranie od 1. ročníka
     • Úspechy v športe na našej škole

      3.10. sa uskutočnil 15. ročník florbalového turnaja pre stredné školy pod názvom TSK FLORBALKI SK CUP 2022,

      Turnaja sa zúčastnilo 8 stredných škôl. Pod vedením p. učiteľa Mgr. Igora Krajča sa naši "stavbári" postupne cez výhru nad SOŠ Obchodu a služieb a Strednou zdravotníckou školou dostali do semifinále.

     • Medzinárodný geodetický päťboj IG5

      XV-th International Geodetic Penthatlon - Medzinárodný geodetický päťboj IG5


      V dňoch 23. – 25. 9. 2022 sme sa zúčastnili jubilejného 15. ročníka medzinárodnej
      súťaže pre študentov stredných škôl s geodetickým zameraním - International
      Geodetic Penthatlon — IG5, ktorú usporiadala SPŠ stavebná Oskara Winklera
      v Lučenci. Cieľom súťaže je nadviazanie kontaktov medzi žiakmi geodetických škôl
      zo Slovenska, Čiech a Maďarska, porovnať ich teoretické vedomosti a praktické
      zručnosti a v neposlednom rade vytvoriť priestor pre výmenu skúseností medzi
      pedagógmi a školami. Našu školu reprezentovali 2 družstvá žiakov (celkovo sa
      súťaže zúčastnilo 28 družstiev).

      Aj tentokrát bola dĺžka trasy naplánovaná na cca 14,5 km (niekto prešiel aj 20 km),
      asi 75 % trasy bolo v extraviláne. Dovolenými pomôckami v súťaži boli GPS prijímač,
      ďalekohľad, kompas, buzola, pásmo a olovnica. Družstvo na štarte dostalo

     • Oznam Jazykovej školy Trenčín

      Dodatočné vstupné testy a zápis v Jazykovej škole Trenčín pre nový školský rok 2022/2023.

      Všetkým záujemcom o štúdium cudzích jazykov na Jazykovej škole Trenčín oznamujeme, že dodatočné vstupné testy a zápis pre nový školský rok 2022/2023 sa budú konať v dňoch 5. a 6.9.2022 v čase od 14.00 – 17.00.
      Všetkých záujemcov o kurzy cudzích jazykov srdečne pozývame.

     • Pokyny k začiatku školského roka 2022/2023

      • Začiatok školského roka 2022/2023

       • Dňa 5.9.2022 t.j. pondelok bude otvorenie školského roka v triedach od 8:00 hod.,
       • Zoznam prvákov a ich zaradenie do tried bude vyvesený vo vstupnej hale školy,
       • Žiaci prvého ročníka budú dostávať učebnice (doneste si väčšie tašky),
       • Žiaci, ktorí sú oslobodení od telesnej
   • DUÁLNE VZDELÁVANIE

    • Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí, ako premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo na pôde zamestnávateľa.
    • Celá praktická príprava sa uskutočňuje, na rozdiel od klasického školského spôsobu výučby, v reálnych podmienkach na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa. Teoretické vzdelávanie zostáva súčasťou výučby na škole.
    VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE TU: https://d351.webnode.sk/

     

  • PRIJÍMACIE SKÚŠKY

   VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

   viac info nájdete tu


   ŠTUDIJNÉ ODBORY

   študijný odbor 3650 M staviteľstvo  - poskytuje znalosti v oblasti:

   • navrhovania bytových a občianskych stavieb
   • realizácie stavieb
   • navrhovania záhrad a drobnej záhr. architektúry
   • rekonštrukcií a adaptácií budov pre bytovú a občiansku výstavbu
   • priemyselných a poľnohospodárskych stavieb
   • výstavby ciest a diaľnic, mostov, tunelov a ostatných objektov pre cestnú dopravu
   • rekonštrukcie a údržby železničných tratí a objektov železničného staviteľstva
   • práce s počítačom: ovládanie Windows, MS Office (Word, Excel, PowerPoint), grafické programy Allplan a AutoCad, rozpočtársky program CENKROS, vizualizačné programy Revit, Sketchup, Lumion a iné
   • ovládania cudzích jazykov: anglického, nemeckého
   • príprava na podnikanie

    zameranie  od 1. ročníka  architektúra a interiérový dizajn

   - príprava na VŠ odbor ARCHITEKTÚRA!!! 

   • dizajn interiérov a exteriérov
   • pracovník bytových a  kúpeľňových štúdií

    zameranie  od 1. ročníka staviteľstvo

   - príprava na VŠ odbor  POZEMNÉ STAVBY A  ARCHITEKTÚRA a iné !!!

   • projektant pozemných stavieb a  inžinierskych stavieb
   • konštruktér
   • projektový manažér
   • obchodný zástupca v stavebnej spoločnosti

    zameranie  od 3. ročníka krajinná a záhradná architektúra

   - príprava na VŠ odbor KRAJINNÉ INŽINIERSTVO !!!

   • projektant návrhov a realizácií parkov, záhrad
   • krajinné plánovanie
   • realizácie záhrad, parkov

   Pripravujeme pre Vás  !!!- environmentálny manažment , ekologické stavby

    

   študijný odbor 3917 M 06  technické a informatické služby v stavebníctve - poskytuje znalosti v oblasti:

   • všeobecnej stavebnej terminológie
   • základy stavebníctva
   • práce s počítačom: ovládanie Windows, MS Office (Word, Excel, PowerPoint), grafické programy Allplan a AutoCad,rozpočtársky program CENKROS
   • ovládania strojopisu
   • ovládania cudzích jazykov (anglický, nemecký)
   • ekonomických rozborov
   • hospodárskeho účtovníctva
   • administratívnej techniky
   • hospodárskej korešpondencie
   • mzdovú a osobnú agendu
   • základy podnikania
   • príprava na podnikanie

   od 1. ročníka

   - príprava na VŠ odbor EKONOMIKA  A  RIADENIE STAVEBNÍCTVA !!!

   • rozpočtár, cenár, kalkulant, prípravár stavieb
   • administratívny pracovník v stavebnej firme
   • asistent riadiaceho pracovníka v ekonomickej sfére

    

   študijný odbor 3692 M geodézia, kartografia a kataster - poskytuje znalosti v oblasti:

   • geodetických a kartografických činností
   • tvorby a údržby máp
   • práce na úseku katastra nehnuteľnosti a aktualizácie geografických informácií
   • vytyčovacích a výpočtových prác v oblasti investičnej výstavby
   • tvorby dátových podkladov pre geografické informačné systémy
   • fotogrametrie, DPZ a tvorby 3D
   • odbornej terminológie v anglickom a nemeckom jazyku
   • práce s počítačom: ovládanie Windows, MS Office (Word, Excel, PowerPoint), geod. programy GEUS, KOKEŠ, grafický program AutoCad

   od 1. ročníka

   - príprava na VŠ odbor GEODÉZIA A KATASTER !!!

   • pracovník správy katastra nehnuteľností
   • zamestnanec v samospráve, v štátnych inštitúciách v oblasti geodézie, kartografie a katastra

   UČEBNÉ ODBORY

   učebný odbor 3355 H stolár - denná  3 ročná forma / aj duálne vzdelávanie

   • absolvent je pripravený vykonávať kvalifikované robotnícke činnosti v oblasti výroby nábytku a stavebno - stolárskych výrobkov v sériovej alebo individuálnej výrobe
   • po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa absolvent môže uchádzať o štúdium v nadstavbovom študijnom odbore pre absolventov trojročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúcu prípravu v SOU a získať úplné stredné odborné vzdelanie

    

   učebný odbor 3678 H inštalatér - denná  3 ročná forma

   • v stavebných firmách vykonávajúcich inštalácie kúrenia,plynovodov, kanalizácií a rozvodov vody, vrátane opráv
   • možnosti ďalšieho vzdelávania v nadstavbovom štúdiu v odbore 2414 L strojárstvo a v odbore 3659 L stavebníctvo

    

   Po skončení kompletnej rekonštrukcie školy plánujeme v budove vybudovať nové ateliéry a ďalšie odborné učebne pre odbory architektúra a interiérový dizajn, krajinná a záhradná architektúra, geodézia, kartografia a kataster. Naša škola bude spĺňať všetky legislatívne náležitosti modernej a bezbariérovej školy.

    

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje